Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy:

 1. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej/ firmy. W przypadku korzystania z usług INSTAL- WELD Sp. z o.o. takimi danymi są np. adres email, imię nazwisko, dane firmy, NIP.

 2. Administratorem danych osobowych jest INSTAL- WELD Sp. z o.o. , ul, Krakowska 180/101, 52- 015 Wrocław,
  NIP: 8992796330.

Jako administrator gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów o świadczenie usług montażowo- spawalniczych oraz podczas realizowania zamówień w szczególności:

 • Imię (imiona) i nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby numer rachunku bankowego

 1. Państwa dane osobowe gromadzimy w następujących celach:

 • Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

 • Realizacji obowiązków INSTAL- WELD Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym szczególności wystawiania
  i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych art.74 ust.3 ustawy
  o rachunkowości,

 • Ochrony praw INSTAL- WELD Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej przy zawieraniu umów jak i również w celu zabezpieczenia należnych dla INSTAL- WELD Sp. z o.o. płatności.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 • Firma INSTAL- WELD Sp. z o.o. i jej przedstawiciele,

 • Pracownicy INSTAL- WELD Sp. z o.o. zajmujący się obsługą kadrowo- płacową,

 • Podmiot zewnętrzny: Kancelaria Doradcy Podatkowego Tomasz Sobczak z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Krakowska 180A/101, zajmujący się na podstawie zawartej z INSTAL- WELD Sp. z o.o. umowy obsługą kadrowo- płacową,

 • Podmioty zewnętrzne: kontrahenci INSTAL- WELD Sp. z o.o., którzy otrzymają dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji z Państwem,

 • Dane mogą być też przekazywane podmiotom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie w oparciu o stosowną podstawę prawną m.in.: właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści sowich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W momencie zaistnienia jakiejkolwiek z w/w sytuacji prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo na adres: kontakt@instal-weld.eu, pisemnie na adres Krakowska 180/101, 52-015 Wrocław lub osobiście.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziecie Państwo naszym Klientem,
  a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzecie. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane
  w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający
  z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych
  i rachunkowych Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Państwa dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wycofacie zgodę.

 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem
  i przebiegiem współpracy.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.